Säännöt

 

§ 1.

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Paasikivi-Seura r.y. Sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

 

§ 2.

Seuran tarkoituksena on vaalia Tasavallan Presidentti J.K.Paasikiven muistoa ja hänen poliittista perintöään pyrkimällä kaikkien kansalaispiirien keskuudessa edistämään ulkopoliittista ajattelua ja kansanvaltaista kehitystä maassamme sekä Suomen puolueettoman erikoisaseman tuntemusta.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura harjoittaa julkaisu- ja valistustoimintaa, järjestää kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä tukee ja edistää J.K.Paasikiven muistoa ja elämäntyön vaalimista tarkoittavia toimenpiteitä.

 

§ 3.

Seuran jäseniä, joiden tulee olla Suomen kansalaisia, ovat ne henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet perustamiskirjan

Seuran jäseninä voivat olla myöskin suomalaiset yhteisöt.

 

Uusien jäsenten ottamisesta seuraan päättää seuran hallituksena oleva valtuuskunta 2/3 äänten enemmistöllä tekemällä päätöksellä.

 

§ 4.

Seuran hallituksena on valtuuskunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavat 21 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenistä seuran kokous määrää vuosittain kaksi varapuheenjohtajaa.

 

Valtuuskunnan jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, ensimmäisellä ja toisella kerralla arpomalla.

 

Valtuuskunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä.

 

Valtuuskunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollen jompikumpi varapuheenjohtaja valtuuskunnan määräämällä tavalla.

 

§ 5.

Valtuuskunta asettaa keskuudestaan vähintään 5-jäsenisen työvaliokunnan. Sen hoidettavaksi valtuuskunta voi antaa juoksevia asioita, jotka eivät ole periaatteellisia tai laajakantoisia.

 

Valtuuskunta saa ottaa itselleen sihteereitä, rahastonhoitajan sekä muita toimihenkilöitä. Valtuuskunta voi myös asettaa pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.

 

§ 6.

Seuran vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa. Muita kokouksia pidetään kun valtuuskunta katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

 

Seuran vuosikokous tai ylimääräinen kokous sekä kuukausikokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta julkaistavalla lehti-ilmoituksella sekä seuran kotisivuilla julkaistulla kutsulla tai muulla sähköisellä tavalla.

 

§ 7.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 
  2. todetaan kokouksen laillisuus; 
  3. esitetään vuosikertomus; 
  4. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajain lausunto; 
  5. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä valtuuskunnalle ja muille tilivelvollisille; 
  6. päätetään jäsenmaksusta; 
  7. vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma; 
  8. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä määrätään valtuuskunnan jäsenistä kaksi varapuheenjohtajaa; 
  9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi sijaista kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan. 
  10. käsitellään muut valtuuskunnan esittämät ja seuran jäsenten vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti valtuuskunnalle ilmoittamat asiat.

 

§ 8.

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on luovutettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta ja toiminnantarkastajain tulee antaa niistä lausuntonsa vuosikokoukseen mennessä.

 

§ 9.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat, kaksi yhdessä tai joku heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

§ 10.

Seura voi kunniajäsenikseen, valtuuskunnan esityksestä, kutsua seuran tarkoituksia erityisen ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

 

§ 11.

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti seuran valtuuskunnalle, joka valmisteltuaan asiaa jättää esityksensä seuran kokoukselle. Sääntöjen muuttamisesityksestä on kokoonkutsussa erityisesti mainittava. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

 

§ 12.

Ehdotus seuran purkamisesta käsitellään ja päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutos.

Jos seura purkautuu, sen varat on käytettävä seuran päämääriä edistäviin tarkoituksiin purkamisesta päättäneen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä samoin.